2016. június 15. szerda

2016.06.14 22:17

2016. június 15. szerda 

 

„A ta­nít­vány nem fel­jebb­va­ló a mes­te­ré­nél, sem a szol­ga az urá­nál.”

(Máté 10,24)   

  

Jé­zus az õ apos­to­la­i­nak, kül­döt­te­i­nek sor­sá­ról szól. Ha õt gyû­löl­ték és ül­döz­ték, az övé­i­vel is azt fog­ják ten­ni. Az An­ti­krisz­tus szol­gái a vi­lág­gal va­ló ki­egye­zés hí­vei; ma is. A tör­vény és evan­gé­li­um ügyé­ben nem köt­he­tünk komp­ro­misszu­mot. Ez pe­dig szen­ve­dés­sel és ül­dö­zés­sel is jár. Mi a ju­tal­mam, ha val­lás­te­võ va­gyok? „Csak” az, hogy õ is vál­lal en­gem, de ez a leg­na­gyobb ki­vált­ság.

 

A nap éneke:

KI VAGYOK ÉN?