2016. június 14. kedd

2016.06.13 21:41

2016. június 14. kedd 

 

„For­dulj hoz­zám, Uram, mentsd meg éle­te­met, sza­ba­díts meg, mert ir­gal­mas vagy!”

(Zsoltárok 6,5)  

  

Jé­zus a Sza­ba­dí­tó; õ azo­kért jött, akik meg­fá­rad­tak, meg van­nak ter­hel­ve és kö­töz­ve a bûn, az ör­dög, a ha­lál igá­já­tól, kö­te­le­i­tõl. So­kan a bûn­bo­csá­na­tot tart­ják a leg­fõbb aján­dék­nak. A fö­lös­le­ges rang­so­ro­lást mel­lõz­ve hang­sú­lyoz­nunk kell a sza­ba­dí­tás és sza­ba­du­lás is­te­ni le­he­tõ­sé­gét és örö­mét. Ne há­rítsd el a fe­le­lõs­sé­get, ne fojtsd el a bûn­bá­na­tot, bûn­tu­da­tot. Ki­álts hoz­zá, valld meg vét­ke­i­det, és kérj sza­ba­du­lást.

 

A nap éneke:

A TE SZERELMED