2016. június 12. vasárnap

2016.06.11 21:51

2016. június 12. vasárnap 

 

„Lel­ke­met fel­üdí­ti, igaz ös­vé­nyen ve­zet az õ ne­vé­ért.”

(Zsoltárok 23,3) 

  

Krisz­tus mond­ja a pél­dá­zat­ban János evangéliuma szerint: „Ami­kor a pász­tor a ma­ga ju­ha­it mind ki­ve­ze­ti, elõt­tük jár, és a ju­hok kö­ve­tik, mert is­me­rik a hang­ját.” (10,4) A ke­resz­tény­ség, Krisz­tus kö­ve­té­se min­den­nap, min­den hely­zet­ben. Föl­di éle­te er­re is pél­dát ad: õ min­dig moz­gás­ban, úton volt. Ter­mé­sze­te­sen el­járt temp­lom­ba, zsi­na­gó­gá­ba is, de nem ezt tar­tot­ta cél­nak. A meg­szo­kott, sok eset­ben ki­üre­se­dett gyü­le­ke­ze­ti éle­tet is misszió- és sze­re­tet­köz­pon­tú­vá tet­te, és mind­ezt ki­vit­te, ki­sza­ba­dí­tot­ta a szak­rá­lis (= szent) rab­ság­ból. Nem vár­ta az em­be­re­ket, ha­nem kö­zé­jük ment. Így van ma ez a ró­la el­ne­ve­zett egy­há­zak­ban? Kö­ves­sük a Bá­rányt, akár­ho­vá megy (Jel 14,4).

 

A nap éneke:

JÉZUS MI IMÁDUNK