2016. június 11. szombat

2016.06.10 22:00

2016. június 11. szombat 

 

„Ne en­gedd, hogy szí­vem rossz­ra ha­jol­jon.”

(Zsoltárok 141,4) 

  

Sok­kal bol­do­gabb len­ne az élet, ha Is­ten nem en­ged­né meg a rosszat. Ha meg­ál­lí­ta­ná a ke­zün­ket, a szí­vün­ket, a gon­do­la­ta­in­kat, ami­kor az rossz­ra ha­jol. Csak­hogy ez nem így mû­kö­dik. Min­den élet­hely­zet­ben dön­tés elé ke­rü­lünk: az Is­ten sze­rin­tit vá­laszt­juk-e? Kí­sér­je e zsol­tár­vers mai na­pun­kat, s le­gyen fo­hász­ként szí­vünk­ben, hogy õrá fi­gyel­ve ne ha­jol­junk a rossz­ra!

 

A nap éneke:

LÉGY TE MENEDÉKEM