2016. július 31. vasárnap

2016.07.30 21:41

2016. július 31. va­sár­nap

 

„Az össze­om­lást gõg elõ­zi meg, a bu­kást pe­dig fel­fu­val­ko­dott­ság.”

(Példabeszédek 16,18)

 

A bib­li­ai böl­cses­ség örök­nek tû­nõ igaz­sá­got fo­gal­maz meg. Ma a kö­zé­le­tet szem­lél­ve még­is meg­kér­dõ­je­lez­he­tõ mind­ez. Hi­szen azt ta­pasz­tal­juk, hogy az össze­om­lás és a bu­kás ma más ér­tel­met nyer. Na­pon­ta hall­juk a hí­rek­ben, hogy köz­is­mert köz­éle­ti em­be­rek úgy­mond „fel­fe­lé buk­nak”. Már ki­ne­ve­zé­sük­kor jo­gi­lag ko­mo­lyan alá­tá­masz­tott szer­zõ­dé­sek ga­ran­tál­ják szá­muk­ra, hogy egy­sze­rû­en ér­de­mes le­gyen meg­buk­ni­uk, mert az nagy ha­szon­nal, vég­ki­elé­gí­tés­sel jár. Ez­zel szem­ben az ár­tat­la­no­kat meg­hur­col­ják. Nem kár­ör­ven­dõk aka­runk len­ni az igét ol­vas­va, ha­nem csak vágy­juk a bib­li­ai böl­cses­ség igaz­sá­gát.

 

A nap éneke:

TOMBOL AZ ORKÁN

 

TOMBOL AZ ORKÁN