2016. július 30. szombat

2016.07.29 21:41

2016. július 30. szom­bat

 

„Uram, te meg­vizs­gálsz és is­mersz en­gem. Tu­dod, ha le­ülök, vagy ha fel­ál­lok, messzi­rõl is ész­re­ve­szed szán­dé­ko­mat.” 

(Zsoltárok 139,1–2)

 

Meg­fi­gye­lé­si ügyek­tõl han­gos a mé­dia. Rej­tett ka­me­rák les­nek ut­cán, áru­ház­ban, ren­de­lõ­ben, szál­lo­dá­ban, lift­ben. Szem elõtt va­gyunk – tes­ti mi­vol­tunk­ban. Lel­kün­ket nem tud­ják ki­für­kész­ni, de le­ve­le­zé­sün­ket, be­szél­ge­té­se­in­ket an­nál in­kább. Mi­cso­da vi­lág ez?! S ak­kor itt egy ige, amely­bõl ha ki­hagy­nánk az Urat, bi­zony, nem len­ne vi­gasz­ta­ló. Va­la­ki min­dent tud ró­lunk. No de ha ezt a Szentírásban olvassuk, s ha aki figyel ránk, az maga a teremtõ Isten?

 

A nap éneke:

NAGY VAGY TE ISTEN

 

NAGY VAGY TE ISTEN