2016. július 29. péntek

2016.07.28 22:28

2016. július 29. pén­tek

 

Jé­zus mond­ta: „A po­kol ka­pui sem fog­nak di­a­dal­mas­kod­ni egy­há­za­mon.”

(Máté 16,18)

 

Kik­re is épí­tet­te egy­há­zát? Egy fé­lel­mé­ben õt meg­ta­ga­dó Pé­ter­re. A nagy pil­la­nat­ban szét­fu­tó, el­bú­jó ta­nít­vá­nyi kör­re. Em­be­rek­re, akik em­be­ri­en re­a­gál­nak. Rosszul vizs­gáz­nak adott eset­ben. Nem ítél­kez­he­tünk fe­let­tük, mert nem va­gyunk kü­lön­bek, sõt ma­gunk tud­hat­juk iga­zán, mi­lyen bû­nök ter­hel­nek min­ket, mai kö­ve­tõ­it. Ma sincs más­ként: em­be­rek hi­báz­va, da­dog­va, vét­kez­ve, de hir­de­tik az evan­gé­li­u­mot, kö­zös­sé­get al­kot­nak, Is­tent di­csé­rik, egy­há­zu­kat épí­tik a fent­rõl ka­pott erõ­vel.

 

A nap éneke:

A NAGY EGEK

 

A NAGY EGEK