2016. július 28. csütörtök

2016.07.27 21:47

2016. július 28. csü­tör­tök

 

Krisz­tus mond­ja: „Én vi­lá­gos­sá­gul jöt­tem a vi­lág­ba, hogy aki hisz én­ben­nem, ne ma­rad­jon a sö­tét­ség­ben.”

(János 12,46)

 

Hát ne ma­rad­junk a sö­tét­ség­ben!

Vi­gyük hí­rül: „Va­kok lát­nak, sán­ták jár­nak, lep­rá­sok tisz­tul­nak meg, sü­ke­tek hal­la­nak, ha­lot­tak tá­mad­nak fel, a sze­gé­nyek­nek evan­gé­li­um hir­det­te­tik, és bol­dog, aki nem bot­rán­ko­zik meg én­ben­nem.” (Lk 7,22–23)

Él­jünk en­nek fé­nyé­ben: „…nem azért jöt­tem, hogy el­ítél­jem a vi­lá­got, ha­nem azért, hogy meg­ment­sem.” (Jn 12,47)

 

A nap éneke:

MÁR JÖN A HAJNAL

 

MÁR JÖN A HAJNAL