2016. július 27. szerda

2016.07.26 22:03

2016. július 27. szer­da

 

„Sem­mit ne te­gye­tek ön­zés­bõl, se hiú di­csõ­ség­vágy­ból, ha­nem alá­zat­tal kü­lönb­nek tart­sá­tok egy­mást ma­ga­tok­nál.”

(Filippi 2,3)

 

„A jó el­nye­ri ju­tal­mát” – tart­ja a mon­dás. Nagy a kí­sér­tés a ke­resz­tény em­ber szá­má­ra is, hogy jó tet­tei mö­gé, kö­ré oda­kép­zel­je a ne­ki jo­go­san já­ró ju­tal­mat. Nyil­vá­nos di­csé­re­tet, aján­dé­kot, ki­nek mi a gyen­gé­je. Em­be­rek va­gyunk, hi­ú­ság­gal, ön­zés­sel, ezért ka­punk ilyen ta­ní­tást, hogy lás­suk, tud­juk: le­het más­képp is. A fe­je­zet foly­ta­tá­sa: a Krisz­tus-him­nusz! Ha nem sa­ját ma­gunk va­gyunk éle­tünk kö­zép­pont­já­ban, ha­nem Jé­zus Krisz­tus, ak­kor az em­lí­tett ju­tal­mak mel­lé­kes­sé vál­nak. S még a vé­gén ezek, az em­be­ri, gyar­ló lé­nyünk­nek jól­esõ ap­ró­sá­gok is meg­ér­kez­het­nek, mint egy nem várt aján­dék…

 

A nap éneke:

Ó NE FÉLJ

 

Ó NE FÉLJ