2016. július 26. kedd

2016.07.25 21:48

2016. július 26. kedd

 

„Mert egy az Is­ten, egy a köz­ben­já­ró is Is­ten és em­be­rek kö­zött, az em­ber Krisz­tus Jé­zus.”

(1.Timóteus 2,5)

 

Üd­vös­ség és igaz­ság nin­csen Is­ten nél­kül. Az út Is­ten­hez azon­ban nem volt min­dig oly egy­sze­rû. A Szen­tek Szent­jé­be vagy a menny­be, Is­ten di­csõ­sé­ges szí­ne elé ho­gyan is já­rul­ha­tott vol­na élõ, „hét­köz­na­pi” em­ber?! Szá­munk­ra ter­mé­sze­tes az a ben­sõ­sé­ges kap­cso­lat, amely Jé­zus ál­tal le­het­sé­ges az Atyá­hoz. Min­dig és min­den­nel meg­ke­res­het­jük õt. S még en­nél több is tör­tént. Köz­ben­já­rónk nem „csak” kap­cso­lat, össze­köt­te­tés: õ szót emel ér­tünk, a mi vé­del­münk­ben, min­ket, jó­sá­gá­ra mél­tat­la­no­kat men­tõ sze­re­te­té­vel kép­vi­sel Is­ten­nél, ki­áll he­lyet­tünk, bün­te­té­sün­ket el­hor­doz­za.

 

A nap éneke:

AMA SZÉP HON FELÉ

 

AMA SZÉP HON FELÉ