2016. július 25. hétfő

2016.07.24 23:05

2016. július 25. hét­fő

 

Hang hal­lat­szott a fel­hõ­bõl: „Ez az én Fi­am, akit ki­vá­lasz­tot­tam, reá hall­gas­sa­tok!”

(Lukács 9,35)

 

Ér­tet­te-e ak­kor va­jon Pé­ter, Já­nos és Ja­kab, hogy mi tör­té­nik? S hogy ki ez a Jé­zus, akit Is­ten a Fi­á­nak ne­vez? (Lásd a ke­resz­te­lé­sét, ami­kor a Szent­lé­lek is reá száll, s hang hal­lat­szik a menny­bõl!) S ha õ em­ber – hi­szen sze­mük lát­tá­ra ott áll, s ed­dig olyan volt, mint õk, ám most fe­hé­ren tün­dö­köl –, ak­kor mi­ért jött, mi a fel­ada­ta, s fé­le­lem­mel vagy öröm­mel fo­gad­ják? Va­la­mi ti­tok­za­tos erõ lé­pett mû­kö­dés­be… Mó­zes és Il­lés is meg­je­le­nik és szól… Va­la­mi el­kez­dõ­dött, va­la­mi vál­to­zás in­dult el! Ak­kor per­sze nem tud­ták Pé­te­rék, hogy mi kö­vet­ke­zik. A Szent­há­rom­ság sze­mé­lyei tud­ták, és a pró­fé­ták, akik ott meg­je­len­tek. Az em­be­rek „csak” azt érez­ték, mi­lyen el­mond­ha­tat­la­nul jó Jé­zus kö­zel­sé­ge. S hogy a Hang­nak en­ge­del­mes­ked­ni kell.

 

A nap éneke:

Ó JÖJJ HAZA GYERMEKEM

 

Ó JÖJJ HAZA GYERMEKEM