2016. július 24. vasárnap

2016.07.23 21:33

2016. július 24. va­sár­nap

 

„Szen­ved-e va­la­ki kö­zöt­te­tek? Imád­koz­zék! Örö­me van-e va­la­ki­nek? Éne­kel­jen di­csé­re­tet!”

(Jakab 5,13)

 

Ja­kab apos­tol nem ma­gá­nyos Krisz­tus-kö­ve­tõ em­be­re­ket lát ma­ga elõtt, ami­kor le­ve­lét ír­ja, ha­nem gyü­le­ke­ze­tek­hez tar­to­zó ke­resz­té­nye­ket. A kö­zös­ség egyik leg­fon­to­sabb ere­jét, az egy­más ter­hé­nek hor­do­zá­sát fe­je­zi ki ez az ige­vers. Hul­lám­völ­gyek és -he­gyek jel­lem­zik hit­éle­tün­ket. A hí­võ em­ber a szen­ve­dés­ben és az öröm­ben egy­aránt Is­ten­hez for­dul. Az elõb­bi lel­kiál­la­pot­ban erõ­ért, az utób­bi­ban há­lá­ért. Bá­na­tunk és örö­münk is Is­ten sze­re­te­té­ben ol­dó­dik fel.

 

A nap éneke:

TÉRJ MEG LELKEM

 

TÉRJ MEG LELKEM