2016. július 23. szombat

2016.07.22 21:44

2016. július 23. szom­bat

 

„A tü­re­lem és vi­gasz­ta­lás Is­te­ne ad­ja meg nek­tek, hogy köl­csö­nös egyet­ér­tés le­gyen kö­zöt­te­tek Jé­zus Krisz­tus aka­ra­ta sze­rint.”

(Róma 15,5)

 

Ha csak an­nak kel­le­ne hin­nem, amit a té­vé­ben lá­tok, az új­ság­ban ol­va­sok, az ut­cán ta­pasz­ta­lok, azt gon­dol­nám: eb­ben a vi­lág­ban se­hol nincs – pil­la­nat­nyi­nál több – egyet­ér­tés. Se ki­csi, se nagy hord­ere­jû dol­gok­ban. Ér­de­kek men­tén, ön­zés men­tén „épít­jük” kap­cso­la­ta­in­kat. „Sze­met sze­mért” ko­runk­ban ta­lán fur­csa, meg­bot­rán­koz­ta­tó, bot­rá­nyos a „vi­lág” szá­má­ra a má­sik em­ber­re fi­gyel­ve, meg­bo­csát­va, meg­sza­kít­va a bosszú­ál­lás, a gyû­lö­let, az ér­de­kek lán­co­la­tát, a sze­re­tet ere­jé­vel gyõz­ni a rossz fe­lett…?!

 

A nap éneke:

Ó MILY ÖRÖM AZ NÉKEM

 

Ó MILY ÖRÖM AZ NÉKEM