2016. július 21. csütörtök

2016.07.20 22:47

2016. július 21. csü­tör­tök

 

„Mi­vel már el­fo­gad­tá­tok Krisz­tus Jé­zust, az Urat, él­je­tek is õben­ne.”

(Kolossé 2,6)

 

Jé­zus ket­tõs pa­ran­cso­la­tát, amely­nek a szí­ve-lel­ke a sze­re­tet, nem le­het éle­tünk­nek csak egy kis sza­ka­szá­ra szû­kí­te­ni. Nem a temp­lo­mi áhí­tat csend­jé­ben kell meg­él­ni. Hi­szen „ben­ne élünk, moz­gunk és va­gyunk”. Tény­leg lát­ják, ér­zik ezt raj­tunk?

 

A nap éneke:

MIKOR JÉZUS ITT ÉLT

 

MIKOR JÉZUS ITT ÉLT