2016. július 16. szombat

2016.07.15 21:41

2016. július 16. szom­bat

 

„Ne szó­val sze­res­sünk, ne is nyelv­vel, ha­nem cse­le­ke­det­tel és va­ló­sá­go­san.”

(1.János 3,18)

 

Sok be­széd­nek sok az al­ja – jut eszünk­be az is­mert köz­mon­dás er­rõl az igé­rõl. Va­ló­ban, a sok fe­les­le­ges be­széd sen­ki­nek nem hoz vál­to­zást az éle­té­ben. De tud­juk, hogy van épí­tõ be­széd, aho­gyan épí­tõ hall­ga­tás is. A Pré­di­ká­tor köny­vé­ben ol­vas­ha­tunk ar­ról, hogy minden­nek ren­delt ide­je van, így ezek­nek is: „Meg­van az ide­je a hall­ga­tás­nak, és meg­van az ide­je a be­széd­nek.” (Préd 3,7b) Ha esze­rint élünk, nem nyelv­vel sze­re­tünk, ha­nem, ha kell, a meg­hall­ga­tás cse­le­ke­de­té­vel, a sze­re­tet tett­re­kész­sé­gé­vel.

 

A nap éneke:

SZERETLEK JÉZUSOM

 

SZERETLEK JÉZUSOM