2016. július 15. péntek

2016.07.14 21:12

2016. július 15. pén­tek

 

„Sem­mi­ért se ag­gód­ja­tok, ha­nem imád­ság­ban és kö­nyör­gés­ben min­den­kor há­la­adás­sal tár­já­tok fel ké­ré­se­i­te­ket Is­ten elõtt.”

(Filippi 4,6)

 

Mi­lyen jó len­ne sem­mi­ért sem ag­gód­ni! Meg le­het ezt va­ló­sí­ta­ni? Eb­ben se­gít igénk má­so­dik fe­le, amely­ben Pál apos­tol ar­ra biz­tat, hogy tár­juk fel bát­ran ké­ré­se­in­ket Is­ten elõtt. Van-e õszin­te szív­fel­tá­ró imád­ság az aj­kun­kon? Mer­jük-e ki­mon­da­ni, amit ér­zünk, gon­do­lunk? Hi­szen Is­ten úgy­is lát­ja, de vár­ja az õszin­te szót. Ta­lán pon­to­san azt a mon­da­tot, amelyet az epi­lep­szi­ás fiú ap­ja mon­dott Jé­zus­nak: „Hi­szek, se­gíts a hi­tet­len­sé­ge­men!” (Mk 9,24) Mond­junk szün­te­len ilyen õszin­te ké­rõ és há­la­adó imát!

 

A nap éneke:

HOZZÁD EMELEM FEL LELKEM

 

HOZZÁD EMELEM FEL LELKEM