2016. július 14. csütörtök

2016.07.13 21:26

2016. július 14. csü­tör­tök

 

Krisz­tus mond­ja: „Pél­dát ad­tam nek­tek, hogy amint én tet­tem ve­le­tek, ti is úgy te­gye­tek.”

(János 13,15)

 

Elõt­tünk egy ért­he­tõ, min­den te­kin­tet­ben vi­lá­gos pél­da: ma­ga Jé­zus Krisz­tus. Sen­ki nem mond­hat­ja, hogy nem tu­dom, mit kell ten­nem mint Krisz­tust kö­ve­tõ em­ber­nek! Õ min­dent úgy cse­le­ke­dett, hogy kö­vet­he­tõ le­gyen – per­sze nem ön­erõ­bõl. Ezt a gyü­möl­csöt csak az tud­ja meg­te­rem­ni, aki­nek Krisz­tus­sal mint szõ­lõ­tõ­vel ál­lan­dó kap­cso­la­ta van. Sze­ret­ni az el­len­sé­get és ér­te imád­koz­ni csak Krisz­tus­sal le­het. A ha­mis mam­mon fog­sá­gá­ból sza­ba­dul­ni csak Krisz­tus­sal le­het. Ve­le va­ló­ban le­het „pél­dá­san” él­ni!

 

A nap éneke:

JÉZUS HŰ MEGVÁLTÓM

 

JÉZUS HŰ MEGVÁLTÓM