2016. július 13. szerda

2016.07.12 21:55

2016. július 13. szer­da

 

Pi­lá­tus meg­kér­dez­te tõ­le: „Te vagy a zsi­dók ki­rá­lya?” Jé­zus ezt fe­lel­te: „Te mon­dod.”

(Lukács 23,3)

 

A kér­dés ma fe­lénk irá­nyul. Mi ki­nek vall­juk Jé­zust? Ki­rály­nak, úr­nak, éle­tün­ket ala­kí­tó­nak vagy csu­pán egy föl­dön élt, jó­sá­gos em­ber­nek, eset­leg gú­nyo­ló­dás tár­gyá­nak? Na­gyon fon­tos, hogy ne ke­rül­jük ki a dön­tés és a vá­lasz­adás le­he­tõ­sé­gét. Mert egy­ko­ron Jé­zus lesz íté­lõ­bí­ránk, aki fe­let­tünk fog dön­te­ni. Ez nem fe­nye­ge­tés, ha­nem ma még drá­ga fi­gyel­mez­te­tés és le­he­tõ­ség. Él­jünk ve­le!

 

A nap éneke:

SZÍVEM ZENG

 

SZÍVEM ZENG