2016. július 12. kedd

2016.07.11 22:08

2016. július 12. kedd

 

„A meg­gyó­gyí­tott fel­ug­rott, jár­kált, ug­rán­do­zott, és di­csér­te az Is­tent.”

(Apostolok ­Cselekedetei 3,8)

 

Iga­zi cso­dá­nak le­he­tünk ta­núi az igén ke­resz­tül. A gyó­gyu­lást kö­ve­tõ­en Is­ten-di­csé­ret hang­zik fel, ame­lyet több, moz­gást ki­fe­je­zõ ige tesz még szem­lé­le­te­seb­bé. El­gon­dol­kod­tam azon, hogy a mai gyó­gyu­lá­sok után van-e ilyen fer­ge­te­ges öröm és Is­ten-di­csé­ret. Mer­jük-e ma is ki­fe­jez­ni így a há­lán­kat? Vagy szin­te a be­le­tö­rõ­dés ha­tá­rát sú­ro­ló mó­don fo­gad­juk a gyó­gyu­lást? Le­gyen ben­nünk ilyen moz­dí­tó öröm, há­la és Is­ten-di­csé­ret!

 

A nap éneke:

URAM MINDENRE GONDOLSZ

 

URAM MINDENRE GONDOLSZ