2016. július 11. hétfő

2016.07.10 20:58

2016. július 11. hét­fő

 

„Az egy­ház­nak egész Jú­de­á­ban, Ga­li­le­á­ban és Sa­má­ri­á­ban bé­kes­sé­ge volt: eköz­ben épült, az Úr fé­lel­mé­ben járt, és a Szent­lé­lek se­gít­sé­gé­vel szám­ban is gya­ra­po­dott.”

(Apostolok ­Cselekedetei 9,31)

 

Ami­kor az el­sõ ke­resz­té­nyek éle­té­rõl ol­va­sunk, ta­lán so­ka­kat egy­faj­ta el­ke­se­re­dés tölt el: mi­ért tu­dott ilyen jól mû­köd­ni az egy­ház, és ma mi­ért nem ta­pasz­tal­juk meg ezt? Sok a bé­két­len­ség a hí­vek kö­zött, a gyü­le­ke­zet­ben és az egy­ház­ban. És ha ez kö­zöt­tünk is így van, nem tud­juk Krisz­tus sza­vát ki­fe­lé meg­él­ni: „Bol­do­gok, akik bé­két te­rem­te­nek, mert õk Is­ten fi­a­i­nak ne­vez­tet­nek.” (Mt 5,9) A bé­két­len­ség vissza­ve­ti gyü­le­ke­ze­te­ink éle­tét, szám­be­li gya­ra­po­dá­sát, hi­szen bé­két­len­ke­dõ kö­zös­ség­be ki akar tar­toz­ni?! Kö­szön­jük meg a fi­gyel­mez­te­tõ igét, és kér­jük Is­ten Szent­lel­két, hogy ve­gye el meg­bo­csá­ta­ni nem tu­dó gõ­gün­ket, és te­gyen bé­kés egyén­né és gyü­le­ke­zet­té min­ket.

 

A nap éneke:

AZ ÚR SZERET