2016. január 8. péntek

2016.01.07 21:41

2016. január 8. pén­tek

 

„Hall­já­tok meg az Úr igé­jét! Pe­re van az Úr­nak az or­szág la­kó­i­val, mert nincs igaz­ság, nincs hû­ség, és nem is­me­rik Is­tent az or­szág­ban.”

(Hóseás 4,1)

 

Hó­se­ást ol­vas­va fel­rém­lik elõt­tünk egy er­köl­csi zül­lés­be tar­tó, ri­deg, em­ber­te­len, Is­tent nem is­me­rõ, tör­vé­nyét tip­ró, bál­vá­nyok­nak ál­do­zó or­szág ké­pe, ahol csak az anya­gi az ér­ték, az if­jú­ság gaz­dát­la­nul kal­ló­dik, az öre­gek fe­les­le­ge­sek, a sze­gé­nyek ki­ta­szí­tot­tak. Bûn tor­nyo­sul az ut­cá­kon, a lel­kek­ben. Ta­lán a mi or­szá­gunk, ahol élünk? Jaj­ve­szé­kel­ni, ítél­kez­ni, ke­ze­ket tör­del­ni le­het – de nem er­re van szük­ség! Bûn­bá­nat­ra és cse­le­ke­det­re szól a hí­vás. Most van iga­zán fel­ada­ta a Krisz­tus-kö­ve­tõ­nek. Ha­la­dék­ta­la­nul, mert itt az idõ.

 

A nap éneke:

AZ ÚR IGÉJE SZÓL