2016. január 4. hétfõ

2016.01.03 22:02

2016. január 4. hét­fõ

 

„Is­ten a mi ol­tal­munk és erõs­sé­günk, min­dig biz­tos se­gít­ség a nyo­mo­rú­ság­ban. Ezért nem fé­lünk.”

(Zsoltárok 46,2–3)

 

Erõs vár a mi Is­te­nünk – amikor ezt a zsol­tá­rt éne­kel­jük, szét­árad tag­ja­ink­ban, még in­kább a lel­künk­ben az erõ, a hit, a bi­za­lom, a há­la, a tett­vágy, a bá­tor­ság. Mert nem fé­lünk! Vár­ban va­gyunk, véd­ve va­gyunk. El­len­ség erõt nem ve­het azon, aki Is­ten­nél ke­res me­ne­dé­ket.

 

A nap éneke:

AZ ÚR ŐRIZŐM