2016. január 31. vasárnap

2016.01.30 22:57

2016. január 31. vasárnap

 

„Jó­ná­tán el­ment Dá­vid­hoz, és erõ­sí­tet­te az Is­ten­be ve­tett bi­zal­mát.”

(1.Sámuel 23,16)

 

Olyan vi­lág­ban élünk, ahol az egyes em­ber le­he­tõ­sé­gét és az „egyé­ni­sé­günk” ki­ala­kí­tá­sát hang­sú­lyoz­zák. Ta­nulj ma­gad­nak! Sze­rezz ma­gad­nak! Nem az ön­zést ne­vel­jük így be­le a tár­sa­da­lom­ba? Az ön­zés ter­mé­sze­tes ve­le­já­ró­ja vi­szont az, hogy el­ma­gá­nyo­so­dunk. Igénk ezt akar­ja meg­aka­dá­lyoz­ni, ami­kor fi­gyel­mez­tet, hogy néz­zünk kö­rül, ki ma­radt egye­dül, ki­nek van szük­sé­ge em­be­ri, test­vé­ri szó­ra és bá­to­rí­tás­ra. A re­mény­sé­get visszük ne­kik, és tu­da­to­sít­juk ben­nük, hogy nin­cse­nek egye­dül!

 

A nap éneke:

ISTEN FIA A FÖLDRE JÖTT