2016. január 16. szombat

2016.01.15 21:57

2016. január 16. szombat

 

„Ne bán­kód­ja­tok, mert az Úr elõtt va­ló öröm erõt ad nek­tek!”

(Nehémiás 8,10b)

 

„Ne félj, ne ag­gódj, ne sírj, ne bán­kódj, ha ti­éd Is­ten, ti­éd már min­den!” – éne­kel­jük egy szép ének­ben, és va­ló­ban bíz­ha­tunk ígé­re­te­i­ben: Isten erõt ad min­den hely­zet­ben, ha kér­jük tõ­le. Az Úr elõtt va­ló öröm cso­dá­la­tos aján­dé­ka Is­ten­nek, mer­jük el­fo­gad­ni és ko­mo­lyan ven­ni! Mer­jük a most kez­dõ­dött új esz­ten­dõ­ben is az Is­ten­ben bi­za­ko­dó, örö­mös élet­for­mát vá­lasz­ta­ni! Nem lesz min­dig könnyû, de nem egye­dül kell vé­gig­jár­nunk az utat.

 

A nap éneke:

NE FÉLJ, NE AG­GÓDJ, NE SÍRJ, NE BÁN­KÓDJ