2016. január 15. péntek

2016.01.14 21:49

2016. január 15. pén­tek

 

Pál ír­ja: „Meg va­gyok gyõ­zõd­ve ar­ról, hogy aki el­kezd­te ben­ne­tek a jó mun­kát, el­vég­zi a Krisz­tus Jé­zus nap­já­ra.”

(Filippi 1,6)

 

Be­le­ka­punk eb­be-ab­ba, az­után fél­be­ha­gyott le­ve­lek, meg nem va­ló­sult lá­to­ga­tá­sok, évek­kel ez­elõtt el­kez­dett, fél­kész pu­ló­ve­rek jel­zik cse­kély ki­tar­tá­sun­kat. Bíz­zunk Is­ten­ben, õ nem fe­led­ke­zik meg ró­lunk, ha­tá­ro­zott cél­ja van, s mi­lyen jól­esõ ér­zés, ha vég­re el­hisszük: eb­ben mi is ben­ne fog­lal­ta­tunk! En­nek tu­da­tá­ban éld min­den­nap­ja­i­dat!

 

A nap éneke:

JÉZUS NAGY SZERETETE