2016. január 14. csütörtök

2016.01.13 22:05

2016. január 14. csü­tör­tök

 

„Ha va­la­ki azt hi­szi, hogy ke­gyes, de nem fé­ke­zi meg a nyel­vét, ha­nem még ön­ma­gát is be­csap­ja, an­nak a ke­gyes­sé­ge hi­á­ba­va­ló.”

(Jakab 1,26)

 

So­kat és sok­fé­lét be­szé­lünk. Nyel­vünk éde­sen és éles kés­ként döf­ve is tud szól­ni, gyó­gyít­va vagy épp se­bez­ve há­zas­tár­sat, gyer­me­ket, szü­lõt, mun­ka­tár­sat, szom­szé­dot, is­me­ret­lent. Igen fon­tos test­ré­szünk a nyelv, fi­gyel­jünk rá, és ne hagy­juk, hogy te­vé­keny­sé­ge „ki­ke­rül­jön irá­nyí­tá­sunk alól”! Imád­koz­zunk bölcs, épí­tõ be­szé­dért!

 

A nap éneke:

IRGALMAS ISTENÜNK