2016. január 13. szerda

2016.01.12 21:21

2016. január 13. szer­da

 

„Nem em­ber az Is­ten, hogy ha­zud­nék.”

(4.Mózes 23,19a)

 

Em­be­rek­ben csa­lód­hat­tunk már ép­pen ele­get, de Urunk­ban so­ha­sem. Az õ örök­ké tar­tó és min­dig ér­vé­nyes ígé­re­te olyan biz­tos ka­pasz­ko­dó az élet­ben, amely­hez sem­mi sem fog­ha­tó. Lát­ha­tat­lan te­nye­ré­ben tart ben­nün­ket, és vi­gyáz ránk – ígé­re­tét meg­tart­va. Légy csend­ben min­den­nap õe­lõt­te, és fi­gyelj sza­vá­ra. Meg­éri!

 

A nap éneke:

NINCSEN OLY HŰ BARÁT