2016. január 11. hétfõ

2016.01.10 21:37

2016. január 11. hét­fõ

 

„Íme, az én Uram, az Úr, meg­se­gít en­gem, ki mer bû­nös­nek mon­da­ni?”

(Ézsaiás 50,9a)

 

Jé­zus Krisz­tus­ban új éle­tet ka­punk, és õe­lõt­te és õál­ta­la iga­zak va­gyunk bû­nös lé­tünk el­le­né­re is. Nem a mi ér­de­münk ez, nem pél­dás ke­resz­tyén­sé­günk ju­tal­ma, ha­nem Is­ten sok­szor szin­te ért­he­tet­le­nül jó­sá­gos, meg­se­gí­tõ ke­gyel­mé­nek ered­mé­nye. Fel tud­juk-e ezt fog­ni? Ha igen, ad­junk há­lát ér­te!

 

A nap éneke:

ATYÁM KÉT KEZEDBE