2016. január 10. vasárnap

2016.01.09 21:30

2016. január 10. va­sár­nap

 

„Jé­zus Krisz­tus az el­sõ­szü­lött a ha­lot­tak kö­zül, hogy min­den te­kin­tet­ben õ le­gyen az el­sõ.”

(Kolossé 1,18)

 

Az em­ber an­nak szen­te­li oda ide­je nagy ré­szét, ami szá­má­ra igen lé­nye­ges, ami ná­la el­sõ he­lyen áll a fon­tos­sá­gi sorrend­ben. Ez le­het a csa­lád, a hi­va­tás, a ta­nu­lás, a sport vagy bár­mi más. Ná­lunk, ke­resz­tyén em­be­rek­nél – még mindezek elõtt – a ­leg­el­sõ hely Is­tent il­le­ti, hisz be­lõ­le in­dul ki min­den élet, min­den sze­re­tet, min­den ér­ték. Mind­ez a mi­énk is le­het, ha õt, a ve­le va­ló szo­ros kap­cso­la­tot az el­sõ hely­re tesszük éle­tünk­ben. Csak­is ak­kor.

 

A nap éneke:

CSAK KRISZTUSBAN KAPTAM REMÉNYT