2016. február 7. A Magyar Baptisták Világszövetségének vasárnapja

2016.02.06 22:35

2016. február 7. 

A Magyar Baptisták Világszövetségének vasárnapja

 

„Mert az Em­ber­fia azért jött, hogy meg­ke­res­se és meg­tart­sa az el­ve­szet­tet.”

(Lukács 19,10)

 

Ez az ige az el­csüg­gedt, az egye­dül ma­radt, a de­presszi­ó­val küsz­kö­dõ em­ber­nek hir­de­ti Is­ten kö­zel­sé­gét és se­gít­sé­gét. Ar­ról tu­dó­sít, hogy nem a si­ke­re­sek­nél vagy a gyõz­te­sek­nél le­het õt meg­ta­lál­ni, ha­nem néz­zünk kö­rül a ma­gunk kö­re­i­ben, és fe­dez­zük fel a sa­ját éle­tünk­ben is je­len­lé­tét! A „vé­let­len­ben” is õ van je­len. Ad­junk há­lát ezért a kö­zel­sé­gé­ért és ben­nün­ket ke­re­sõ sze­re­te­té­ért!

 

A nap éneke:

ÚR JÉZUS GYŐZTES NAGY KIRÁLY