2016. február 3. szerda

2016.02.02 21:23

2016. február 3. szer­da

 

Jé­zus ezt mond­ta: „An­nak örül­je­tek, hogy a ne­ve­tek fel van ír­va a menny­ben.”

(Lukács 10,20)

 

Kö­szö­nöm, Is­te­nem, hogy ve­led és ál­ta­lad át­él­he­tem az éle­te­met fel­sza­ba­dí­tó iga­zi örö­möt! Add, hogy tel­je­sen ki­tölt­hes­se egész lé­nye­met, és ne en­ged­jem, hogy bár­mi meg­aka­dá­lyoz­zon ab­ban, hogy ez az öröm irá­nyít­sa tet­te­i­met. Jár­ja át há­la na­pon­ta szí­ve­met irán­tad, de ta­lán so­se fo­gom tud­ni meg­kö­szön­ni, amit ér­tem te­szel. Kér­lek, Uram, érezd öle­lé­sem, lásd se­te­su­ta pró­bál­ko­zá­sa­im, halld meg el­csuk­ló han­go­mat, és tudd, hogy ak­kor is örü­lök, ha né­ha nem tu­dok ne­vet­ni. Ámen.

 

A nap éneke:

HA ISTEN BÉKÉJE