2016. február 29. hétfõ

2016.02.28 22:23

2016. február 29. hét­fő

 

A szá­za­dos Jé­zus elé küld­te ba­rá­ta­it, és ezt üzen­te ne­ki: „Uram, ne fá­radj, mert nem va­gyok mél­tó ar­ra, hogy a haj­lé­kom­ba jöjj. De ma­ga­mat sem tar­tot­tam mél­tó­nak ar­ra, hogy el­men­jek hoz­zád, ha­nem csak szólj, és meg­gyó­gyul a szol­gám.”

(Lukács 7,6b–7)

 

Te csak azt em­le­ge­ted, hogy mit ér­de­melsz, mi jár ne­ked. A szá­za­dos for­dít­va lát­ja a dol­go­kat: „…nem va­gyok mél­tó…” Nem az ér­de­me­i­re és a rang­já­ra hi­vat­ko­zik. Ez Jé­zus Urunk elõtt sem­mit sem je­lent. Egy­sze­rû­en meg­men­tõ sze­re­te­té­re apel­lál. A szá­za­dos azt is tud­ja, hogy mi a ha­ta­lom. Ha mond va­la­mit a be­osz­tott­já­nak, az meg­te­szi. Így bí­zik ab­ban, hogy ha Jé­zus mond va­la­mit, az meg­lesz. Hi­szen õ Úr min­den fö­lött. Ma is elég Jé­zus­nak egy sza­va, és meg­tör­té­nik, amit akar. Ezért ol­vasd, hall­gasd, kérj egy szót tõ­le, és biz­tos le­hetsz a meg­hall­gat­ta­tás­ban.

 

A nap éneke:

SZÜRKE AZ ÉG