2016. február 27. szombat

2016.02.26 22:11

2016. február 27. szom­bat

 

„Két­sé­ges­ke­dünk, de nem esünk két­ség­be. Jé­zus ha­lá­lát min­den­kor tes­tünk­ben hor­doz­zuk, hogy Jé­zus éle­te is lát­ha­tó­vá le­gyen tes­tünk­ben.”

(2.Korinthus 4,8.10)

 

A hí­võ sor­sa ugyan­az, mint Uráé. Ha õt meg­ve­tik, min­ket is. Ha õt bánt­ják, min­ket is. Ha õtõ­le kér­nek se­gít­sé­get a nagy baj­ban, ak­kor (az õ ne­vé­ben) tõ­lünk is. Ha õ meg­halt bû­ne­in­kért, ne­künk is ha­lál­ba kell ad­nunk ré­gi énün­ket. És ha õ fel­tá­madt, ve­le mi is új élet­re tá­ma­dunk, majd üd­vös­ség­re ju­tunk… Ha Jé­zu­sé vagy, mind­az a jó és rossz a ti­ed is lesz, amit õ át­élt. És ha lesz­nek is ba­ja­id, nem lesz­nek úr­rá fö­löt­ted. Nem egye­dül kell el­hor­doz­nod õket.

 

A nap éneke:

HÍD ÉPÜLT…