2016. február 26. péntek

2016.02.25 22:15

2016. február 26. pén­tek

 

„Bol­dog nép az, amely tud ne­ked uj­jon­ga­ni, amely or­cád vi­lá­gos­sá­gá­ban jár­hat, Uram!”

(Zsoltárok 89,16)

 

Sok­kal ke­ve­sebb az éle­tünk­ben az öröm, mint a szo­mo­rú­ság; a meg­elé­ge­dett­ség, mint a pa­nasz; a re­mény, mint a dol­gok föl­adá­sa. Pe­dig a bûn­bá­nat szo­mo­rú­sá­gát a bûn­bo­csá­nat örö­mé­nek kell föl­vál­ta­nia. Nagy ba­junk, hogy sok­szor csak a bû­ne­ink­kel baj­ló­dunk, de nem ju­tunk el a bûn­bõl va­ló meg­sza­ba­du­lás fel­sza­ba­dí­tó él­mé­nyé­hez. Csak az az em­ber tud uj­jon­gó öröm­mel já­rul­ni az Úr elé, akit meg­tisz­tí­tott és meg­vi­lá­go­sí­tott. És csak az a nép bol­dog, amely Is­ten­re hall­gat, és az õ ve­ze­té­se alatt él.

 

A nap éneke:

TI NÉPEK