2016. február 25. csütörtök

2016.02.24 21:58

2016. február 25. csü­tör­tök

 

„So­ha­sem em­ber aka­ra­tá­ból szár­ma­zott a pró­fé­cia, ha­nem a Szent­lé­lek­tõl in­dít­tat­va szó­lal­tak meg az Is­ten­tõl kül­dött em­be­rek.”

(2.Péter 1,21)

 

Hon­nan tud­ha­tod, hogy a Bib­lia Is­ten sza­va? Ab­ból, hogy a le­írt so­rok meg­ele­ve­ned­nek, üze­net­té lesz­nek szá­mod­ra. Mint­ha csak­is ne­ked ír­ták vol­na õket. Ál­ta­lá­nos könyv­bõl sze­mé­lyes le­vél­lé lesz. És ab­ból, hogy meg­té­rés­re se­gít. Egyet­len más könyv nyo­mán sem le­het iga­zán hí­võ­vé len­ni. A Bib­lia az élet köny­ve. Mi­ért? Mert a Szent­lé­lek van ben­ne az igé­ben és az ige­hir­de­tés­ben. Bûn­bo­csá­na­tot, va­ló­di sze­re­te­tet és iga­zi kö­zös­sé­get csak ál­ta­la nyer­hetsz.

 

A nap éneke:

BOLDOG EMBER AZ