2016. február 24. szerda

2016.02.23 21:45

2016. február 24. szer­da

 

„Az Úr el­kül­di majd an­gya­lát elõt­ted.”

(1.Mózes 24,7)

 

Van­nak föl­di és mennyei esz­kö­zei az Úr­nak. An­gya­lok, az­az kül­döt­tek. Akik se­gí­te­nek uta­don. Jó­szí­vû­ek és oda­adók. Ész­re­ve­szed-e õket, és há­lás vagy-e ér­tük? Hány­szor se­gí­tet­tek már ne­ked baj­ban és gon­dok kö­zött! Érez­ted már úgy, hogy zsák­ut­cá­ba ju­tot­tál, hogy nincs to­vább? És egy­szer csak még­is aj­tó nyílt elõt­ted. Mert az Úr el­küld­te an­gya­lát, õ ma­ga jött, hogy új utat nyis­son. Ha szor­gal­ma­san fi­gyelsz Is­ten sza­vá­ra, te is esz­kö­ze le­hetsz gon­dos­ko­dó sze­re­te­té­nek. An­gya­li vagy ör­dö­gi éle­tet élsz?

 

A nap éneke:

IRÁNY AZ ÍGÉRET FÖLDJE