2016. február 23. kedd

2016.02.22 22:31

2016. február 23. kedd

 

„Ne állj a rosszat aka­ró több­ség mel­lé.”

(2.Mózes 23,2)

 

So­sem a több­ség­nek van iga­za, ha­nem an­nak, aki a jó ol­da­lon áll: az Is­ten­tõl va­ló böl­cses­ség ol­da­lán. Ne hagyd ma­gá­ra a ta­lán egye­dül jót aka­ró em­bert; az igaz­sá­gért ki­ál­lót; a se­gí­tõ­ké­szet; a jó­ért és hi­té­ért baj­ba ke­rü­lõt! Csak te kel­lesz mel­lé, és ak­kor nem csüg­ged, és nem bi­zony­ta­la­no­dik el. Ha pe­dig te egye­dül ma­radsz, hívd az Urat. Ve­le, ha egye­dül csak õ van is mel­let­ted, több­ség­be ke­rülsz. Az õ vé­le­mé­nye dön­tõ és ere­je min­den­ha­tó. Ve­le szi­lár­dan meg tudsz áll­ni a jó­ban.

 

A nap éneke:

MEGJELENT SZENTSÉGBEN