2016. február 22. hétfõ

2016.02.21 22:24

2016. február 22. hét­fő

 

„Amit tesz­tek, jó lé­lek­kel vé­gez­zé­tek úgy, mint az Úr­nak, és nem úgy, mint az em­be­rek­nek.”

(Kolossé 3,23)

 

Egy kõ­mû­ves a ház­te­tõn a kéményt ja­ví­tot­ta. Ami­kor kész volt, azt mond­ta a se­géd­jé­nek: „Tartsd a ké­ményt, amíg a tu­laj­do­nos kö­rül­néz és ki­fi­zet.” Tré­fás­nak tû­nik ez a kis anek­do­ta, de vall­juk meg, saj­nos sok­szor igaz: a szem­nek dol­go­zunk. A pil­la­nat­nak. A lát­szat­nak. Csak a pén­zért, a ma­gunk hasz­ná­ért. Jo­gos, hogy ke­res­ni akarsz, de az is, hogy a má­sik fél jó mun­kát kap­jon. Ak­kor nem lesz ez a ket­tõ el­len­tét­ben, ha az Úr­nak vég­zed a mun­ká­dat. Ha tu­dod, hogy õ lát, ha tu­dod, hogy õ kész se­gí­te­ni. Ha sze­re­ted az Urat, és azt aka­rod, hogy jó mun­ká­dért õt di­csõ­ít­sék.

 

A nap éneke:

AZ ÚR IGÉJE SZÓL