2016. február 21. vasárnap

2016.02.20 21:40

2016. február 21. vasárnap

 

„Ne mondd: Meg­fi­ze­tek a rosszért! Re­mény­kedj az Úr­ban, õ meg­se­gít té­ged.”

(Példabeszédek 20,22)

 

El­ha­mar­ko­dot­tan mond­tad ki ezt a mon­da­tot. Szin­te kö­te­lez, ha ki­mond­tad, pe­dig már bá­nod. Ne végy elég­té­telt ma­gad­nak, mert ak­kor a do­log úgy van el­ren­dez­ve, ahogy a te böl­cses­sé­ged dik­tál­ja. Bízd az Úr­ra, hogy õ lát, és kel­lõ idõ­ben és mó­don iga­zít­ja hely­re a dol­go­kat! Na­gyobb az, amit õ te­het ér­ted. Fogd vissza ma­gad, és majd meg­lá­tod, hogy az Úr meg­se­gít, job­ban, mint ké­red, vagy el­gon­do­lod a sa­ját erõd sze­rint. (Ef 3,20–21)

 

Egy vers vasárnapra:

TE IS LÉGY TEMPLOMMÁ!

 

Akik szeretik Isten házát
mind boldogok, oly boldogok!
Kik lakoznak szent templomában,
mind gazdagok, dúsgazdagok.

 

Az ünneplő nagy sokasággal
áldást vehetsz, áldott lehetsz;
Újulj meg Krisztus kegyelmében,
hív a kereszt, vár a kereszt!

 

Légy te magad is élő templom,
a Léleké, Szentléleké!
Bűntől megtisztult szívvel haladj
a menny felé, hazád felé.

 

A dicső, égi Jeruzsálem
énreám vár, tereád vár.
Ott majd a Bárány lesz a templom,
a nagy király örök Király.                            

                          Gerzsenyi Sándor

 

 

A nap éneke:

KI ISTENÉNEK ÁTAD MINDENT