2016. február 19. péntek

2016.02.18 21:44

2016. február 19. péntek

 

„Ha azt mond­juk, hogy nin­csen bû­nünk, ön­ma­gun­kat csal­juk meg, és nincs meg ben­nünk az igaz­ság.”

(1.János 1,8)

 

Nem csak a ke­resz­tény élet rák­fe­né­je az a gon­do­lat, ha azt mond­juk, hogy bûn­te­le­nek, tö­ké­le­te­sek va­gyunk. Ha így gon­dol­ko­dunk ke­resz­tény­ként, ak­kor szá­munk­ra fe­les­le­ges Jé­zus vált­ság­ha­lá­la. A nem ke­resz­té­nyek pe­dig el­fe­led­kez­nek ak­kor ar­ról, hogy mit le­het­ne vagy kel­le­ne job­ban ten­ni­ük. Ön­elé­gül­tté vál­nak. Aki pe­dig nem küzd a sa­ját vagy kör­nye­ze­te hi­bái-bû­nei el­len, az tönk­re­te­szi a sa­ját és a kör­nye­ze­te éle­tét.

 

A nap éneke:

JÉZUS KRISZTUS AZ ÚT