2016. február 18. csütörtök

2016.02.17 21:29

2016. február 18. csütörtök

 

„Az úr ezt mond­ta a szol­gá­já­nak: Menj el az utak­ra és a ke­rí­té­sek­hez, és kény­sze­ríts be­jön­ni min­den­kit, hogy meg­tel­jék a há­zam.”

(Lukács 14,23)

 

A jó ige­hir­de­tés­re szí­ve­sen men­nek a hí­ve­k. Az ige sze­rint azon­ban szük­ség van „hí­vo­ga­tók­ra” is, hogy mi­nél töb­ben le­gye­nek azon a he­lyen, ahol sze­re­tet­bõl sok he­lyet ké­szí­tett a mi mennyei Gaz­dánk. Urunknak ebben kül­dõ mon­da­tá­ban a „kény­sze­rít­se­tek” szót ta­lán ért­sük ma­gunk­ra, mert ké­nye­lem ­sze­re­te­tünk­bõl sok­szor meg­fe­led­ke­zünk a hí­vo­ga­tás fel­ada­tá­ról. Biz­tas­suk ma­gun­kat, hogy mi­nél töb­be­ket hí­vo­gas­sunk!

 

A nap éneke:

SZENT PRÓFÉTÁI ÁLTAL