2016. február 16. kedd

2016.02.15 21:44

2016. február 16. kedd

 

„Az apák ta­nít­ják fi­a­ik­nak, hogy te hû­sé­ges vagy.”

(Ézsaiás 38,19)

 

Nem könnyû er­rõl gye­re­ke­ink­kel be­szél­get­ni, mert a sa­ját éle­tünk pél­dá­ja nem min­dig von­zó. Ha csak a bib­li­ai ese­mé­nye­ket vagy a tá­vo­li tör­té­nel­met em­le­get­jük, az ide­gen­nek tû­nik a fi­a­ta­lok­nak. Ha el tud­juk és el mer­jük mon­da­ni ne­kik, hogy Is­ten hû­sé­ge ho­gyan hor­do­zott ben­nün­ket, és vál­toz­ta­tott meg min­ket is, ak­kor vá­lik szá­muk­ra kö­ze­li­vé és élet­sze­rû­vé. De ez­zel tar­to­zunk ne­kik!

 

A nap éneke:

HŰSÉGED VÉGTELEN