2016. február 15. hétfő

2016.02.14 21:42

2016. február 15. hétfő

 

„Ural­ko­dik az Úr, a mi Is­te­nünk, a Min­den­ha­tó! Örül­jünk és uj­jong­junk, és di­csõ­ít­sük õt.”

(Jelenések 19,6–7)

 

Ami­kor reg­gel vé­gig­gon­dol­juk a ránk vá­ró fel­ada­to­kat, vagy meg­hall­gat­juk a rá­dió kel­le­met­len hí­re­it, el­megy a ked­vünk a kez­dõ­dõ nap­tól. Az ige azon­ban na­pi gond­ja­ink fö­lé akar emel­ni, ami­kor te­kin­te­tün­ket Is­ten­ felé for­dít­ja. Ve­gyük ész­re, és tu­da­to­sul­jon ben­nünk, hogy „Is­ten nap­ja” ma is süt – no­ha most eset­leg fel­hõk ta­kar­ják el. Ezért bíz­ha­tunk Urunk se­gít­sé­gé­ben, és épít­he­tünk ha­tal­má­ra, ahogy azt ed­di­gi éle­tünk­ben szám­ta­lan ap­ró és nagy do­log­ban már meg­ta­pasz­tal­tuk. Ezért öröm­mel di­csõ­ít­sük õt!

 

A nap éneke:

MOST ÁLDALAK