2016. február 13. szombat

2016.02.12 22:12

2016. február 13. szombat

 

„Az igaz­sá­gos­ság fel­ma­gasz­tal­ja a né­pet, a bûn pe­dig gya­lá­za­tuk­ra van a nem­ze­tek­nek.”

(Példabeszédek 14,34)

 

A mi Urunk nem­csak az egyes em­ber éle­té­re fi­gyel, ha­nem a nem­ze­tek sor­sá­ra is. Ezért kell imád­koznzunk a né­pek ve­ze­tõ­i­ért! Nem elég az, hogy va­la­ki jó­ké­pû vagy jó be­szé­dû, eset­leg na­gyo­kat ígé­rõ. Olya­no­kat ál­lít­sunk a kor­mány­zás szol­gá­la­tá­ba, akik tud­nak és akar­nak is Is­ten­re fi­gyel­ni. Aki még a tíz pa­ran­cso­lat leg­egy­sze­rûbb ren­del­ke­zé­se­it – ne ölj, ne lopj, ne ha­zudj! – sem tart­ja ma­gá­ra és kör­nye­ze­té­re néz­ve kö­te­le­zõ­nek, az a Bib­lia sze­rint nem al­kal­mas a nép ve­ze­té­sé­re. A tör­té­ne­lem is ezt iga­zol­ja.

 

A nap éneke:

Ó KÖNYÖRÜLŐ ISTENEM