2016. február 10. szerda

2016.02.09 21:52

2016. február 10. szerda

 

„Ha dol­ga­i­mat el­be­szé­lem, te meg­hall­gatsz. Ta­níts meg ren­del­ke­zé­se­id­re!”

(Zsoltárok 119,26)

 

Ha fel­is­mer­tük kö­zel­sé­gét és ben­nün­ket ke­re­sõ sze­re­te­tét, ak­kor bi­zal­munk is lesz el­mon­da­ni ne­ki bel­sõ fé­lel­me­in­ket és kül­sõ nyo­mo­rú­sá­gun­kat. Már az is fel­sza­ba­dí­tó­an hat ránk, ha tu­da­to­sít­juk, gon­do­lat­ban és szó­ban meg­ha­tá­roz­zuk a kér­dé­se­in­ket. Ami­kor így „tár­gyi­a­sul­tak” ne­héz­sé­ge­ink, job­ban meg tud­juk vizs­gál­ni õket, el­vesz­tik bé­ní­tó ha­tal­mu­kat fe­let­tünk. Ez már a mennyei se­gít­ség kez­de­te!

 

A nap éneke:

ADJ URAM ADJ NÉKEM