2016. február 1. hétfő

2016.01.31 21:34

2016. február 1. hétfő

 

„Ra­gasz­kodj az in­te­lem­hez, ne térj el tõ­le, vi­gyázz reá, mert ez a te éle­ted!”

(Példabeszédek 4,13)

 

A 21. szá­zad nagy vív­má­nya az „élet­hosszig tar­tó ta­nu­lás”, a fel­nõtt­kép­zés új ala­pok­ra va­ló he­lye­zé­se. Ré­gen nem elég már az élet­ben va­ló bol­do­gu­lás­hoz az, amit va­la­ha az is­ko­lá­ban (gimnáziumban, felsõoktatásban) meg­ta­nul­tunk. Min­dig ta­nul­ni kell, elõ­re­jut­ni az is­me­re­tek­ben, de per­sze nem csu­pán el­mé­le­ti szin­ten, ha­nem a hasz­no­sít­ha­tó­ság szint­jén is. Rö­vi­den: nem elég tud­ni va­la­mit, ten­ni, él­ni is kell! Va­jon mi is „min­dent” el­sa­já­tí­tot­tunk, és az­óta is hasz­nál­juk az ak­kor meg­sze­re­zett is­me­re­te­ket? Ne irat­koz­zunk ki Is­ten is­ko­lá­já­ból, ha­nem le­gyünk és ma­rad­junk is szor­gal­mas di­ák­jai!

 

A nap éneke:

VÁRJ CSAK AMÍG MEGSZÓLÍT AZ ÚR