2016. december 2. péntek

2016.12.01 21:33

2016. december 2. pén­tek

 

„A mi Is­te­nünk az Úr! Meg­őr­zött ben­nün­ket min­den úton, ame­lyen jár­tunk.”

(Józsué 24,17)

 

Ezt csak az tud­ja így ki­mon­da­ni, aki­nek az út­ja ne­héz, gö­rön­gyös, ve­szé­lyek­kel te­li, ka­lan­dos volt. Aki vissza­te­kint­ve meg­pi­hen­het. Aki nem ma­gá­nyos, mert van­nak tár­sai, akik­nek fel­te­he­ti a kér­dést: „Em­lék­szel?” És az em­lé­ke­zés örö­me erőt ad, és ar­ra biz­tat, hogy a mai na­pom min­den gond­ját is az Úr­ra bíz­zam, hi­szen ő a mi Is­te­nünk, aki a te­nye­rén hor­doz, és nem en­ge­di, hogy el­buk­junk.

BÉKÉS ADVENTI VÁRAKOZÁST!

 

A nap éneke:

ÁLDJUK ISTEN NAGY KEGYELMÉT

 

ÁLDJUK ISTEN NAGY KEGYELMÉT