2016. augusztus 8. hétfő

2016.08.07 21:44

2016. augusztus 8. hét­fő

 

„Bol­do­gok az ir­gal­ma­sok, mert õk ir­gal­mas­sá­got nyer­nek.”

(Máté 5,7)

 

Döb­be­ne­tes él­mény új­ra és új­ra át­él­ni, mi­lyen re­la­tív a bol­dog­ság. Né­ha egy öle­lés, egy ked­ves szó, egy el­esett em­ber meg­se­gí­té­se ak­ko­ra örö­möt tud szerezni, amelyet más­kor va­la­mi nagy értékû aján­dék sem. Az ir­ga­lom va­ló­ban bol­dog­gá tud ten­ni. De az iga­zi bol­dog­sá­got ak­kor tud­juk át­él­ni, ha meg­ta­pasz­tal­juk az iga­zi ir­gal­mat, még­hoz­zá azt, hogy Is­ten ön­ma­gát ál­doz­ta fel, hogy él­hes­sünk.

 

A nap éneke:

IRGALMAS ISTEN

 

IRGALMAS ISTEN