2016. augusztus 4. csütörtök

2016.08.03 21:23

2016. augusztus 4. csü­tör­tök

 

„Is­ten bé­kes­sé­ge, mely min­den ér­tel­met meg­ha­lad, meg fog­ja õriz­ni szí­ve­te­ket és gon­do­la­ta­i­to­kat a Krisz­tus Jé­zus­ban.” 

(Filippi 4,7)

 

Aki állt már ko­por­só mel­lett, az tud­ja iga­zán, hogy mi­lyen vi­gasz­ta­ló erõ rej­lik eb­ben az egy mon­dat­ban. Em­be­ri ésszel néz­ve sok­szor ér­tel­met­len mind­az, ami­vel ta­lál­ko­zunk, amit át kell él­nünk éle­tünk­ben, fõ­leg a szen­ve­dés te­rén. Ha­mar sze­ret­nénk vá­laszt kap­ni éle­tünk ala­ku­lá­sá­nak tit­ka­i­ra, mi­ért­je­i­re. És eköz­ben Is­ten csend­ben le­ha­jol hoz­zánk. És rá fi­gyel­ve sok­szor ta­lán nem konk­rét, egy­ér­tel­mû vá­laszt ka­punk éle­tünk kér­dé­se­i­re, ha­nem a hit sze­met és szí­vet meg­nyi­tó, min­den ér­tel­met meg­ha­la­dó ere­jét a Krisz­tus Jé­zus­ban.

 

A nap éneke:

HA ISTEN BÉKÉJE

 

HA ISTEN BÉKÉJE