2016. augusztus 3. szerda

2016.08.02 21:51

2016. augusztus 3. szer­da

 

„Min­den fát a gyü­möl­csé­rõl le­het meg­is­mer­ni.”

(Lukács 6,44)

 

Jé­zus ki­je­len­té­sét le­het ne­ga­tí­van és po­zi­tí­van is ér­tel­mez­ni. Ma vi­szont egy­re in­kább azt ve­het­jük ész­re, hogy el­ve­szít­jük, vagy el­ve­szik tõ­lünk gyü­mölcs­fel­is­me­rõ ké­pes­sé­gün­ket. Olyan er­köl­csi vál­ság­ban kell meg­él­nünk a hi­tün­ket, hogy egy­re ne­he­zeb­ben tu­dunk kü­lönb­sé­get ten­ni jó és rossz gyü­mölcsöt ­ter­mõ fa kö­zött. A gyü­mölcs­fel­is­me­rõ képes­sé­get kel­le­ne vissza­kap­nunk vagy meg­õriz­nünk – ez csak Jé­zus­ra te­kint­ve lehetséges.

 

A nap éneke:

NINCS MÁS CSAK JÉZUS

 

NINCS MÁS CSAK JÉZUS